Algemene Voorwaarden Coachpraktijk Angels

Dit zijn de algemene voorwaarden van Coachpraktijk Angels (“Coachpraktijk Angels”).

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@coachpraktijkangels.nl of per post: Coachpraktijk Angels, Oosterscheldestraat 22, 4388VA Oost-Souburg.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.


1. Definities

1.1 Coachpraktijk Angels richt zich op coaching binnen het werkgebied van persoonlijke ontwikkeling.
1.2 Coachpraktijk Angels is gevestigd in de Oosterscheldestraat 22, 4388VA Oost-Souburg,
met het KvK-nummer 67566391.
1.3 Coachpraktijk Angels wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer (ook wel coach genoemd).
1.4 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever (ook wel cliënt genoemd). De opdrachtgever kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn.
1.5 Bij individuele coaching is de opdrachtgever tevens cliënt.
1.6 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan de opdrachtnemer zich tegen betaling van een honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


2.
Aard van de dienstverlening

2.1 Alle diensten van opdrachtnemer (coach) zijn inspanningsverbintenissen, gericht op inzicht, bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. 
2.2 De opdrachtnemer (coach) kan geen garantie geven voor succes en/of behalen van doelen.
2.3 De opdrachtgever (cliënt) is zich ervan bewust dat het resultaat van coaching onder meer afhankelijk is van zijn/haar eigen inspanning.


3. Toepassing van algemene voorwaarden

3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer (coach) en u (de “Opdrachtgever”). 

3.2 Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.coachpraktijkangels.nl.
3.3 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


4. 
Inschrijvingen

4.1 Inschrijven voor individuele coaching geschiedt via de website van opdrachtnemer (coach) of via e-mail en wordt op volgorde van binnenkomst behandeld.
4.2 Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de opdrachtgever (cliënt) een bevestiging per mail van de opdrachtnemer (coach), waarmee de inschrijving definitief is.
4.3 Alle individuele sessies zijn op afspraak, tenzij anders vermeld.
4.4 Na totstandkoming van de overeenkomst wordt inschrijving voor de verschillende sessies onderling overeenkomen.
4.5 Inschrijving door de opdrachtgever (cliënt) impliceert dat de opdrachtgever (cliënt) verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn.


5. Totstandkoming overeenkomst

5.1 De opdrachtgever (cliënt) kan kosteloos en vrijblijvend kennismaken met de opdrachtnemer (coach). Dit kan online via beeldspraak (Zoom/Skype) of telefonisch tijdens een afspraak van 30 minuten.
5.2 Een intakegesprek is verplicht bij een coaching traject en is tegen betaling. Wanneer er een individueel coaching traject wordt afgesloten door cliënt, is het intakegesprek gratis en worden de intakekosten verrekend met het bedrag voor het coaching traject.
5.3 De opdrachtnemer (coach) mailt naar de (potentiële) opdrachtgever (cliënt) een intakeformulier. Dit intakeformulier wordt besproken tijdens het intakegesprek.
5.4 Opdrachtgever (cliënt) verklaart alle vragen op het intakeformulier naar waarheid in te vullen en alle relevante informatie met betrekking tot gezondheid te geven.
5.5 Opdrachtnemer (coach) behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdrachtgever (cliënt) te weigeren. Aanleiding voor weigeren kan bijvoorbeeld de kennismaking of de (uitkomst van) de intake zijn. Eventueel vooruitbetaalde bedragen worden dan binnen 14 dagen door de opdrachtnemer (coach) teruggestort op de bankrekening van de cliënt.
5.6 Coaching sessies kunnen geschieden via beeldspraak (Zoom/Skype), persoonlijk in de praktijk of op een locatie in overleg.
5.7 De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer (coach) de ondertekende overeenkomst terugontvangt van de opdrachtgever (cliënt).

6. Offertes en aanbiedingen

6.1 Alle door opdrachtnemer (coach) gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

6.2 Als de Opdrachtgever (cliënt) aan opdrachtnemer (coach) gegevens verstrekt, mag opdrachtnemer (coach) ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
6.3 Een offerte vervalt na 14 kalenderdagen.


7. Prijs

7.1 Opdrachtnemer (coach) mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
7.2Als opdrachtnemer (coach) genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de opdrachtgever (client) het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
7.3De prijs is exclusief eventuele onkosten van opdrachtnemer (coach).


8. Betaling en incassokosten

8.1 Opdrachtgever (cliënt) moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtnemer (coach) zal factureren zoals is overeengekomen in de offerte.
8.2 Als opdrachtgever (cliënt) de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever (cliënt) is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever (client) in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8.3 Als opdrachtgever (ciënt) in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan opdrachtnemer (coach). Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

  • 15% over de eerste € 2.500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
  1. De volledige vordering van opdrachtnemer (coach) op opdrachtgever (client) is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever (cliënt) een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Opdrachtgever (client) failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  3. Opdrachtgever (client) (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (client) (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.


9. Contractsduur

9.1 Opdrachtnemer (coach) en opdrachtgever (cliënt) gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
9.2 De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.


10. Uitvoeringstermijn

10.1 Als Opdrachtgever (cliënt) een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door opdrachtnemer (coach).
10.2 Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever (cliënt) opdrachtnemer (coach) eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
10.3 Opdrachtgever (cliënt) kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van opdrachtnemer (coach). Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogeijk is of als opdrachtnemer (coach) de opdracht ook niet uitvoert binnen een door opdrachtnemer (coach) opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.


11 Derden

11.1 Opdrachtnemer (coach) mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden.
 Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.


12 Uitvoering van de overeenkomst

12.1 Opdrachtnemer (coach) zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
12.2 Opdrachtgever (cliënt) zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan opdrachtnemer (coach) verstrekt, die noodzakelijk zijn voor opdrachtnemer (coach) om de opdracht uit te voeren.
12.3 Als Opdrachtgever (cliënt) de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag opdrachtnemer (coach) de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer (coach) is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat opdrachtnemer (coach) is uitgegaan van door opdrachtgever (cliënt) verstrekte onjuiste onvolledige gegevens.


13 Wijziging opdracht

13.1 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
13.2 Opdrachtnemer (coach) kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer (coach) zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever (client) aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
13.3 Opdrachtnemer (coach) mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever (cliënt) weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.


14 Opschorting, ontbinding

14.1 Opdrachtnemer (coach) mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
14.2 Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
14.3 Opdrachtnemer (coach) mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als opdrachtgever (cliënt) zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever (cliënt) moet opdrachtnemer (coach) dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.


15 Tussentijdse opzegging

15.1 Als opdrachtnemer (coach) de opdracht tussentijds opzegt, zal opdrachtnemer (coach) zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan opdrachtgever (cliënt). Als de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer (coach) extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van opdrachtgever (cliënt).
15.2 Opdrachtnemer (coach) mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

   1. Opdrachtgever (cliënt) overschrijdt een betalingstermijn;
   2. Opdrachtgever (cliënt) is failliet of in surseance van betaling;
   3. Opdrachtgever (cliënt) (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
   4. Opdrachtgever (cliënt) (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
   5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever (cliënt) niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


16 Overmacht

16.1 Opdrachtnemer (coach) hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
16.2 Opdrachtnemer (coach) kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
16.3 Als opdrachtnemer (coach) zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag oprachtnemer (coach) het nagekomen deel factureren.


17 Klachten

17.1 Opdrachtgever (cliënt) moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
17.2 Als opdrachtgever (cliënt) een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
17.3 Als opdrachtgever (cliënt) een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
17.4 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal opdrachtnemer (coach) de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door opdrachtgever (cliënt) vervangen, herstellen of vergoeden.
17.5 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van opdrachtnemer (coach) die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van opdrachtgever (cliënt).


18 Aansprakelijkheid

18.1 Opdrachtnemer (coach) is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever (cliënt), die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtnemer (cliënt).
18.2 Opdrachtnemer (coach) is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan uitgegaan van door opdrachtgever (cliënt) verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
18.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer (coach) is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €200,00.
18.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer (coach) is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
18.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer (coach).


19 Pricacy Statement

19.1 Opdrachtnemer (coach) beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.


20
Verjaringstermijn

20.1 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen opdrachtnemer 
(coach) is één jaar.


21 Vrijwaring

21.1 Opdrachtgever (cliënt) vrijwaart opdrachtnemer (coach) voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer (coach) toerekenbaar is.
21.2 Als derden opdrachtnemer (coach) aanspreken, zal opdrachtgever (cliënt) hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
21.3 Als Opdrachtgever (cliënt) geen maatregelen neemt, mag opdrachtnemer (coach) zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor opdrachtnemer (coach), komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever (cliënt).


22 Geheimhouding

22.1 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal opdrachtnemer (coach) alle informatie van opdrachtgever (cliënt) geheimhouden tegenover derden.
22.2 Opdachtnemer (coach) zal de informatie die door opdrachtgever (cliënt) is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als opdrachtnemer (coach) optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
22.3 Opdrachtgever (cliënt) zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer (coach) niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.


23 Strijdige clausule

23.1 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.


24. Toepasselijk recht

24.1 Nederlands recht.


25. Bevoegde rechter

25.1 Rechtbank Zeeland-West-Brabant